تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های شرکت در طرح‌های پژوهشی جندی شاپور 1395
تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های شرکت در طرح‌های پژوهشی جندی شاپور 1395
در جلسه علمی مشترک ایران- فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/09 برگزار شد، در مجموع برای  حمایت از 15 طرح منتخب و 2 طرح رزرو بین طرف ایرانی و فرانسوی توافق صورت پذیرفت.
١٣٩٥/١٠/١٣
در جلسه علمی مشترک ایران- فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/09 برگزار شد، در مجموع برای  حمایت از 15 طرح منتخب و 2 طرح رزرو بین طرف ایرانی و فرانسوی توافق صورت پذیرفت.