تماس با ما
نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول
تلفن:  5-88919894  /   86036200   /   86036002
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875
ایمیل: info@cissc.ir


 سمت نام نشانی الکترونیکی
 سرپرست مرکزآقای دکتر مسعود صدری‌نسب 
 دفتر ریاستخانم نوژنinfo@cissc.ir