پروژه‌های منتخب سال 1394 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
 
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه
مجری ایرانی
عنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
CNRS-UMR 6118 (SDU)دانشگاه تهراننگرش امکانی در مقایسه با نگرش احتمالی در علوم زمین نفتیTahar Aifaحسین معماریان1
Université Lumière Lyon 2 (ULL)موزه ملی ایرانپیدایش شهر و گسترش شهرنشینی: رویکردی باستان شناسی در گوناگونی مدل­های شهرنشینی در ایران در هزاره سوم و دوم پیش از میلادMichel Casanovaجبرئیل نوکنده2
Université de Lille (USTL)دانشگاه رازی کرمانشاهشتاب دهنده نئورومورفیکDevien E Philippeمحمود احمدی3
CNRS-UMR 8214 (SPM)دانشگاه اصفهانبرهمکنش اکسیژن- آهن در هموپورفیرین: هم افزایی مطالعات آزمایشگاهی و نظریNiloufar Shafizadehرضا امیدیان4
CNRS-UMR 5560 (SDU)دانشگاه تهرانبررسی تخریب سرزمین و وقوع طوفان­های ریزگرد برای شهر تهرانBenjamin Guinotمظاهر معین­الدینی5
CNRS-UMR 7606 (STIC)دانشگاه علم و صنعترایانش ابری موبایل در نسل پنجمRami Langarزینب موحدی6
Université Aix-Marseilleپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویزمین باستان شناسی خلیج فارس: پاسخ جوامع بشری به تغییرات محیط و یا بلایای طبیعی در بندر قدیمی سیرافChristophe Morhangeعبدالمجید نادری بنی7
Université Paris Sud (UPS)دانشگاه تهراندریاچه ارومیه در هولوسن: مطالعات ژئوفیزیک (گرانی- الکتریک)، ژئوشیمیایی و رسوب شناختی به منظور تعیین اثر عوامل طبیعی و انسانی در تغییرات محیطیAlina Tudrynسیدهانی متولی عنبران8
CNRS-UPR 2147 (SHS)دانشگاه تهرانانسان شناسی زیستی در ایران: رویکردی چند رشته­ای بر جمعیت­های انسانیGilles Berillonاصغر عسگری خانقاه9
Université François- Rabelais de Tours (UFRT)دانشگاه هنر اصفهانبررسی همبستگی میان عناصر شکل و ساختار فضایی شهری و پایداری اجتماعی واحدهای شهری (نمونه موردی: اصفهان، مشهد و شهر تور در فرانسه).Denis Martouzetمحمود
قلعه نویی
10