پروژه‌های منتخب سال 1393 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Institut de Myologie paris علوم پزشکی تهرانشبکه فرانسوی – ایرانی بیماری‌های عضلانیJon A. Urtizbereaشهریار نفیسی1
UPJVخواجه نصیرالدین طوسیاستفاده از ام آر آی ساختاری ممزوج با داده‌های عملکردی الکتریکی بمنظور بررسی رشد شبکه قشر بیناییFabrice Walloisحمید ابریشمی‌مقدم2
IMBE CNRS UMR پژوهشگاه دانش‌های بنیادیتاسیس رصدخانه اکوکلیماتیک کرکس در محل رصدخانه ملی ایرانMorteza Jamaliرضا منصوری3
Universite de Brest صنعتی اصفهانمدل سازی آلیاژهای حافظه‌دار تحت بارگذاری چند محوره غیر تناسبی به روش میکروصفحهShabnam A.Shiraniمحمود کدخدایی4
UPJV  تهرانمدل سازی و تحلیل بیومکانیکی بافتهای نرم دهان و حنجرهPascal Perrierمحمدعلی نظری5

 EPHE

 تهرانفیلوژئوگرافی مقایسه‌ای چند خزنده کوهستانی در ایران با کاربرد در حفاظتClaudine Montgelard محمد کابلی6
Universite de Lorraine تربیت مدرسنشانه_ معناشناسی حائل‌های فرهنگیDriss Ablali حمیدرضا شعیری7
Ecole Normale Superieure de Lyon اصفهانتشخیص فوق حساس سلول‌های سرطان با استفاده از آپتاحسگر الکتروشیمیایی با تقویت پاسخ با بکارگیری بستر الکترود طلای نانو متخلخلPhilippe Bouvet مسعود آیت اللهی8
Arts et Metiers ParisTech de Metz  تهرانمتدولوژی مبتنی بر برنامه‌ریزی فرآیند، کنترل و پایش نهایی در سیستم‌های تولیدیJean Y. Dantan رضا توکلی‌مقدم9
Observatoire de la Cote d’Azur(OCA)

پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مدل‌سازی تحول گرمایی سیاره‌های فراخورشیدی تحت تأثیر برهم کنش کشندی منظومه ستاره و سیارهTtristan Guillotحبیب خسروشاهی10