پروژه‌های منتخب سال 1392 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Parisعلوم پزشکی تبریزاسکرينينگ و نانوكپسولاسيون كارتنوئيدهای ميکروجلبک‌ها بر عليه بيماریهای قلب و عروقGraciela P.-Djavid ابوالفضل برزگری1
Libio Ensaia Inplصنعتی اصفهاناستفاده از ضایعات کشاورزی جهت توسعه بسته‌بندی‌های نانوفوم بر پایه سلولزDesobry Stéphane علی نصیرپور2
Lemansصنعتی اصفهانتولید اسید‌های چرب سودمند برای سلامتی در دیاتومه با استفاده از لامپ‌های ال.ای .دی Benoit Schoefsمحمدرضا سبزعلیان3
Stansbourgتهراناثرات مکانیکی پیش‌تیمار و پرداخت سطحی پانل‌های چوبی باستانیJoseph Grilکامبيز پورطهماسي4
Stansbourgپژوهشکده بیماری‌های گوارشی و کبد تهرانمطالعه اثر فاکتورهای ژنتیکی میزبان بر بیماری هپاتیت سی Siamak Bahramرضا ملک‌زاده5
CNRSتهرانبررسی بیابان لوت به عنوان ذخیره‌گاه جدید شهاب سنگ‌ها و مقایسه آن با دیگر بیابان‌های داغPierre Rochette حسن میرنژاد6
Lorraine Metz علوم بهزيستي و توانبخشياکولوژی جمعیت‌های انگور وحشی در خاوری‌ترین نقطۀ محدوۀ پراکنش آن از شمال ایران تا غرب مدیترانهAnnik Schnitzlerعلیرضا نقی‌‌نژاد7
Francois Rabelaijصنعتی شريفمتروپلی زاسیون مناطق کلانشهری: شهرهای جدید منطقه کلانشهری تهران از تصور تا تحقق، تحلیل تطبیقی فرآیند مناطق شهری پاریس و تهرانMartouzet Denis رضا خیرالدین8