پروژه‌های منتخب سال 1389 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Institut Dastrophysique de Paris پیام نور زنجانبررسی پدیده‌های فعال(اسپیکول) لبه خورشید- شبیه‌سازی و مدل‌بندیSerge Koutehmy احسان توابی1
 Umr Gepea CNRS (GEPEA) صنعتی اصفهانتوسعه تکنولوژی تولید نان سنگک نیمه پخته منجمدM.LE-Bail Alainناصر همدمی2