پروژه‌های منتخب سال 1388 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
CNRSصنعتی امیرکبیرشناسایی و کنترل سیستم‌های غیر‌خطی مبتنی بر علوم عصب‌شناسیChristian Darlot محمد‌مهدی عباد‌زاده1
Jean Moulinتهرانمطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه و اسلام پیرامون بحران‌های مالیGeorge Cavalierمحمود باقری2
Laboratorede Iaccelerateurصنعتی شریفاختر فیزیک رصدیMarc Moniezسهراب راهوار3
Levolution-Montpellier-Ise-Mشهید بهشتیتاریخ زندگی موش خانگی در ایران از زمان یخبندان تا همزیستی با انسانPierre Boursot حسن رجبی4
CER EGEتهرانمطالعه مخاطرات دریایی در سواحل ایرانی دریای عمان و رابطه آن با تغییرات آب و هواییChristophe Morhangeحمید علیزاده5
Rennes 1شهید چمران اهوازشناسایی پارامترهای مدل‌های زیست-ریاضی برای فعالیت‌های عصبیLotfi Senhadji کریم انصاری6
Burgundy Dijon Hospitalموسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازیبررسی شیوع روتاویروس و شناخت سویه‌های رایج آن در بین گوساله‌ها در دو استان تهران و مرکزی در مدت یک سالPierre Pothier  فرزانه پور‌عسگری7
ٍEcole Normale Superieureتحقیقات تکمیلی زنجانسطوح آزاد سیالات پیچیدهBonn مهدی حبیبی8