پروژه‌های منتخب سال 1386 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Picardie Jules Verneخواجه نصیرالدین طوسیاطلس دیجیتالی ام‌آر‌آی از رشد مغزی نوزادان: گامی بسوی یک دقت زمانی بالاترRynhard Gyrybyحمید ابریشمی‌مقدم1
Université de Nantes تهراناشکال مولکولی آلرژینیستی و فعالیت چاپرونی کازئین‌های آلفا و بتا از منابع مختلفThomas Hartlhعلی‌اکبر موسوی 2
Université de Paris تبریزایجاد طرح‌های پیچیده بر سطح مواد فعال نوری برای کنترل جهت‌گیری بلورهای مایعBernardحبیب تجلی3
Université de Nantesصنعتی شریفمبدل‌های آنالوگ به دیجیتال آسنكرون بر اساس نمونه‌برداری غیر‌یكنواختGradmavzynفرخ مروستی4
Musée du Paris فردوسی مشهدجوندگان سیستماتیک و فیلوژنی ایرانVitaly Vlvyvfجمشید درویش5
Université de Parisصنعتی شریفروش‌های نیمه‌ كور در جداسازی منابعChristine Zhvtnمسعود بابایی‌زاده6
Ecole Normale Superieureعلوم پایه زنجانكف و میكروشارشDaniel Boomمیرفائز میری7
Montpellierتهرانبررسی حیات‌ پذیری و واکنش‌پذیری لجن فعال با دانسیته بالای سلولی در تصفیه فاضلاب با تکنولوژی بیوراکتور غشاییMark Hyranمحمدحسین صراف‌زاده8