پروژه‌های منتخب سال 1384 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
P.Sabatierشهید چمران اهوازطراحی و ساخت سیمولاتور درمان اختلالات اضطرابی- هراسی مسافران خطوط هواییBernard Pavardاحسان علوی1
Rennes  شهید چمران اهوازتست نفوذ آرام مواد با رفتار سختی سینماتیكی غیر‌خطیGerard Mauvoisinعلی نایبی2
Mondes Iraneienتهرانعرصه عمومی در شهرهای حومه‌ای تهرانBernard Hourcadeمحسن حبیبی3
Rnnes1صنعتی شریفمدل‌سازی سیگنال‌های مغزی در بیهوشیLotfi Senhadjiمحمد‌ باقر شمس‌الهی4
Centar National De Referenceمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیکبررسی ایمونوژنیسیته ژن وی.پی.2 روتاویروس رزوس در مدل موشی با استفاده از روش تنفسیPierre Pothierشهین احمدیان5
Inpt Ensatتهراناستراتژی‌های زراعی و ژنتیكی برای اصلاح عملكرد و كیفیت آفتابگردان در شرایط محدودیت آبیM Grieu Philippeبهمن یزدی6
Univ.De Montpellieriiتهرانپروژه ارزیابی زیست مكانیكی راش ایران در جنگل آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه تهرانJoseph Grilكامبیز پورطهماسبی7
Univ.De Technologieصنعتی شریفرشد و خواص اپتیكی نانو ساختارهای نیمه هادی رشد داده شده به روش‌های فوتوشیمیایی و تمپلتGilles Lerondelنیما تقوی نیا8
Lyon Univبیرجنددیرینه‌شناسی و دیرینه جغرافیایی رسوبات آپتین- سنومانین (سازندهای سنگانه- اتامیر) در حوضه كپه داغ شمال شرق ایرانFrancois Atropسید ناصر رئیس‌السادات9
Noturelleپژوهشکده باستان شناسیروند تحولات اقتصاد‌های زیستی فلات ایران بین ده تا سه هزار سال پیش بر پایه پژوهش‌های باستان جانور‌شناسی و باستان گیاه‌شناسیJean-D. Vigneمسعود آذرنوش10
Paleoecologieمرکز ملی اقیانوس شناسیتاریخچه نوسانات آب و هوایی و تغییرات پوشش گیاهی در منطقه مرطوب شمال ایران در اواخر كواترنری و مقایسه با فلات خشك مركزی ایرانP. Ponel حمید علیزاده 11