پروژه‌های منتخب سال 1383 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژهمجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Laboratoire de physique Statistique تحصیلات تكمیلی زنجانبررسی ناپایداری‌های دینامیكی شاره‌های وشكسانDaniel Bonnرامین گلستانیان1
Nantes-Franceاصفهانمطالعه خواص پیوندی، پایداری ساختاری و اثرات حساسیت‌زایی گونه‌های مختلف ژنتیكی و طراحی شده بتا- لاكتوگلوبین و كمپلكس‌های آنThomas Haertleعبدالخالق بردبار2
Joseph Fourierصنعتی شریفجداسازی كور منابع

Christian Jutten

مسعود بابایی‌زاده3
Université de Paris صنعتی شریفو دانشكده فیزیك CNRS پروژه مشترك بینMarc-Moniezسهراب راهوار4
Picardie Jules Verne خواجه نصیرالدین طوسیبهینه‌سازی ناحیه‌بندی تصاویر مغزی سه بعدی نوزادانFabrice Wallaisحمید ابریشمی‌مقدم5
Institut Andre Lowffپژوهشگاه رویانEpegeneticdeterminants of muscle reprogramming: Role of MyoD and VITO-1Ait-Sl-Alislimaneحسین بهاروند6
Institut de Myologie parisمرکز تحقیقات ژنتیکتشریح اساس مولکولی اختلالات عصبی- عضلانیAndoni Urtizbe Reaحسین نجم‌آبادی7
French National Institute for Agricultural Research - Inraسازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیاکولوژی شیمیایی حشرات زیان‌آور کشاورزی در حوزه دریای مدیترانه و ایرانBrigitte Frerotغلام‌عباس عبدالهی8
Uprzi-Cnrsدانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه تهرانانسان‌شناسی زیستی جمعیت‌های انسانی در ایرانAnne Marie-gyar Costaاصغر عسگری 9

 

De Provence-Mar Seille

 شهید بهشتی

صنعتی شریف

 

احتمال و کاربردهای آن

 

Etenne Pardoux

عبدالله محمودیان

بیژن زنگنه

10
École Polytechniqueپژوهشگاه دانش‌های بنیادیRNA sequences and Pseudo- knoteJean M. Steyaertحبیب خسروشاهی11
Arbovirusesانستیتو پاستوردر ناحیه دریای خزر West Nileاثر تغییرات آب و هوائی روی ویروسPhilippe Sabatierصادق چینی‌کار12