سیمرغ 1394
سخنران مدعو
آقای دکتر ونسان میشلو

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مراکز آموزشی- پژوهشی و یا دانشگاه های همکار
·         دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
·         دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
·         پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 
 
عناوین سخنرانی
نظام آموزش علوم سیاسی و علوم سیاستگذاری در فرانسه
انتخابات 2016 ایالات متحده آمریکا

 
زمان برگزاری سلسله سخنرانی های عمومی آقای دکتر ونسان میشلو
روزتاریخدانشگاه همکار
شنبه14 آذر 1394دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
یکشنبه15 آذر 1394دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوشنبه16 آذر 1394دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
سه شنبه17 آذر 1394پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران