سیمرغ سال 1393
سخنران مدعو
آقای دکتر کریستف ولف

سخنران
آقای دکتر کریستف وولف
سوابق علمی و پژوهشی سخنران مدعو

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
مراکز آموزشی-پژوهشی و یا دانشگاه‌‌های همکار
دانشگاه یزد
دانشگاه لرستان
دانشگاه الزهراء (س)
 
عناوین سخنرانی
تعلیم و تربیت با هدف صلح، تنوع فرهنگی، و توسعه پایدار
پژوهش‌هایی دربارۀ فرایند اجتماعی شدن کودکان با تکیه بر آداب، سنن و رفتارهای اجتماعی
تاریخ و مبانی الگوبرداری در زندگی اجتماعی

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای دکتر کریستف ولف
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
شنبه1393/02/13دانشگاه یزد12:00 - 10:00
دوشنبه1393/02/15دانشگاه لرستان12:00 – 10:00
چهارشنبه1393/02/17دانشگاه الزهراء (س)12:00 – 10:00