سیمرغ سال 1390
سخنران مدعو
آقای پروفسور محمد حزیم شاه

میزبان
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مراکز آموزشی-پژوهشی و یا دانشگاه‌‌های همکار
دانشگاه الزهراء (س)، تهران
دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم 
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی(ره)، قزوین
دانشگاه اصفهان

عناوین سخنرانی
ایجاد گفتمانی جایگزین در تاریخ علم: ناشکوفایی علوم مدرن در تمدن اسلامی و نگاه فرهنگی به مسألۀ علم
تحولات معاصر در معرفت شناسی و فلسفۀ غرب: بررسی و نقدی تطبیقی با دیدگاه‌های اسلامی
نگاهی تطبیقی به توسعۀ دانش در اسلام و غرب از منظر تاریخی
بررسی تاریخ‌نگارانه و فلسفی دربارۀ اسلام و علم
آیا مدرنیته اسلامی امکان پذیر است؟

زمان برگزاری سلسله سخنرانی‌های عمومی آقای پروفسور محمد حزیم شاه
روزتاریخدانشگاه همکارساعت برگزاری
شنبه1390/09/26دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم  17:00 – 15:00
سه‌شنبه1390/09/29دانشگاه شهید باهنر کرمان15:00 -12:30
شنبه1390/10/03دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی(ره)، قزوین12:00- 10:00
دوشنبه1390/10/05دانشگاه اصفهان10:00-12:00

*** لازم به ذکر است در برنامه سیمرغ سال 1390، از آقای پروفسور آدریان هالیدی، استاد روش‌شناسی تحقیق کیفی، تعامل بین ‌فرهنگی و زبان‌شناسی کاربردی دانشگاه کانتربری، انگلستان نیز دعوت بعمل آمده بود. با وجود تقاضاهای متعدد از دانشگاه‌های سراسر کشور از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز، تربیت مدرس، هنر اصفهان، رازی، مازندران، ایلام و بسیاری دیگر متأسفانه سفر ایشان به دلیل عدم موافقت با صدور روادید سفر به ایران امکان‌پذیر نگردید. قابل ذکر است مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در حال پی‌گیری برای انجام سفر ایشان در قالب برنامه سیمرغ سال 1391 است که در صورت امکان پذیر شدن سفر ایشان، دانشگاه‌هایی که  قبلاً آمادگی خود را برای همکاری به این مرکز اعلام نموده‌اند در فهرست اولویت‌های میزبانی سخنرانی ایشان قرار خوا‌‌هند داشت.