امپریالیسم علمی
اولین همایش علمی بین‌المللی
امپریالیسم علمی
یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه 1389


همایش امپریالیسم علمی در اردیبهشت ماه 1389 توسط مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی و انجمن آموزش عالی ایران برگزار شد و جهت گیری عمدۀ آن پیگیری مباحث سه گانه ای بود که در ششمین دورة کنفرانس بین المللی جوامع یادگیرنده (LSC) در شهریور ماه سال 1386 به میزبانی مرکز مطالعات مطرح گردیده بود:
  •  یادگیری به عنوان جریانی زنده و پویا در بطن و متن زندگی تمام جوامع و نه لزوماً فرآیندی دیکته شده
  •  رهایی از قید و بند برنامه ها، رتبه بندی ها و معیارهای سنجش سازمان های آموزشی رسمی
  •  به چالش گرفتن مفاهیم و نمادهای مسلط پیشرفت و تعالی در جهان امروز و بازگشت به راه و رسم زندگی جوامع بشری که ریشه در تاریخ دارند.
با وجود تحولات غیر قابل انکار دهه های اخیر در آموزش عالی کشور، دغدغه هایی در این حیطه وجود دارد که در ارتباط تنگاتنگ با سه مسألۀ فوق است. از یک سو مسیر حرکت در آموزش عالی و شاخص ها و ذهنیت های اساسی مستتر در آن از منابعی غیر از ریشه های تاریخی و فرهنگی ما برگرفته شده است و از سوی دیگر تلاش هایی که برای تحول در این زمینه انجام می شود عمدتاً به رو بناها می پردازد و انگاره هایبنیادین را نادیده می گیرد. از این رو همایش امپریالیسم علمی تلاشی بود در جهت بازنگری اساسی ترین انگاره ها و ذهنیت های غالب بر جریان کلی آموزش عالی، علوم، پژوهش و فناوری و تعریف دیدگاه های جدید و مستقل از روند مسلط جهانی در این زمینه ها. این همایش در مدت دو روز و در قالب چهار زمینۀ موضوعی تاریخ، جوامع، استعمار، و فرهنگ و مذهب با حضور ده سخنران خارجی و شش سخنران از دانشگاه های کشور برگزار شد:

کلود آلوارز              هند                                   سیدسعیدرضا عاملی           دانشگاه تهران

حورحه ایشیزاوا        پرو                                    منیر فاشه                        فلسطین

عزیزان بهارالدین      مالزی                                 سیدامید فاطمی               دانشگاه تهران

یوسف پروگلر          آمریکا (ژاپن)                        وینی لعل                         هند

محمد حزیم شاه      مالزی                                 سیدمحمد مرندی             دانشگاه تهران

ساری حنفی           لبنان                                  رضا منصوری                  دانشگاه صنعتی شریف

سی کی راجو          هند                                   محمود مهرمحمدی          دانشگاه تربیت مدرس

حسین شکوهی       دانشگاه شهید چمران اهواز       سیتی نورانی                   مالزی

* سخنرانی آقای دکتر مهدی‌نژاد نوری ، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری در افتتاحیه همایش بین المللی امپریالیسم علمی
* سخنرانی آقای دکتر محمدی دوستدار، رییس مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی

 فیلم همایش بین المللی امپریالیسم علمی